TurkLang  

«TurkLand 2019» адлы тюркий тиллернинъ бильгисаяр (компьютер) ишлеви боюнджа VII Халкъара конференция

Сайгъылы зенаатдашлар!

«TurkLand 2019» адлы тюркий тиллернинъ бильгисаяр (компьютер) ишлеви боюнджа VII Халкъара конференция 2019 сенеси октябрьнинъ 3-5 куньлери Къырым Джумхуриетининъ Симферополь шеэринде кечириледжегини мемнюниетле хабер этемиз.

Конференция ёнелишлери:

  • Тюркий тиллернинъ формаль моделлери
  • Бильгисаяр системаларынынъ миллий локализациясы ве терминология
  • Тюркий тиллернинъ электрон корпуслары
  • Метинлернинъ морфологик ве синтактик ишлевининъ системалары
  • Нутукъны танытув ве синтез системалары
  • Машина вастасынен метинлернинъ семантик ишлевининъ системалары
  • Машина терджиме системалары
  • Тюркий тиллерге огретюв технологиялар ве интеллектуаль системалар
  • Тюркий тиллер ичюн лингвистик онтологиялар
  • XXI асырнынъ илим контекстинде социолингвистик араштырмалар

  Эсас муддетлер:

  Макъалелернинъ аннотациялары берильмели августнынъ 10-на къадар
  Такъриз нетиджелери ёлланыладжакъ сентябрьнинъ 20-нде
  Конференция программасы такъдим этиледжек сентябрьнинъ 25-нде
  Макъалелернинъ толу метинлери къабул этиле сентябрьнинъ 1-не къадар
  Конференция кечириледжек октябрьнинъ 3-5 куньлери