TurkLang  
Компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы«TurkLang»

“TurkLang 2019” — VII-чи компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы

Гьюрметли ёлдашлар!
2019 йылында, 3-5 байсан айда, Симферополь шагьарда (Къырым, РФ) VII-чи компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы “TurkLang 2019” оьтгериле.

Конференцияны агъым:

  • Тюрк тиллени токташдырылгъан уьлгюллер
  • Компьютер къайдаларын милли ерлешген ери ва терминология
  • Корпус ахтарыв
  • Текстлерин морфологиясын ва синтаксис онгарыв низамы;
  • Сёйлев технологиялар
  • Текстлерин семантика онгарыв низамы;
  • Машин гёчюрюв
  • Тюрк ва тиш пачалыкъланы тиллерин охутув учун гьакъыл низамы;
  • Тюрк тиллерин лингвистик онтологиялары
  • Жамиятлыкъ лингвистика ахтарывлар XXI йыл илму контекстде

Агьамиятлы тарх:

Макъалалар тамам текст булан берив 10 Инныр
Рецензияланы  натижасы йиберив 1 Къочкъар
Рецензия натижа 20 Къочкъар
Конференцияны программасы 25 Къочкъар
Конференцияны оьтгерив 3-5 Байсан