TurkLang  
Компьютер ишлетив булан Тюрк Тиллерден халкъара конференциясы«TurkLang»

Татар халкъны сёйлевлерин атласын электрон тюрлюсю