TurkLang  
Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ Делегей чергелиг конференциязы
“TurkLang”

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ IX дугаар Делегей чергелиг конференциязы “TurkLang 2021”

Хүндүлүг коллегалар!

Түрк дылдарныӊ компьютерлиг шинчилелдериниӊ IХ дугаар Делегей чергелиг “TurkLang” конференциязы 2021 чылдыӊ сентябрьныӊ 21-23 хүннеринде Кызыл хоорайга (Республика Тыва, РФ) болуп эртерин өөрүп дыңнадып тур бис.
Бо хүннерде делегейде тургустунган нарын байдалды барымдаалааш, Конференцияның ажылы амгы үениң информастыг технологияларын ажыглап, дистанциялыг хевирге болуп эртер.

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазыныӊ угланыышкыннары:

  • Түрк дылдарга хамаарышкан эреӊгей модельдер болгаш программалар сервизи
  • Национал компьютерлиг системаларныӊ тус-тузунда шыгжамырлары болгаш ооӊ терминологиязы
  • Түрк дылдарныӊ электроннуг корпустары
  • Сөзүглелдерниӊ морфологтуг болгаш синтаксистиг сайгарылгазын чорудар системалар
  • Сөзүглелдерни утказын барымдаалап сайгарар системалар
  • Машина-биле очулдурар системалар болгаш технологиялар
  • Чугааны танып-тодарадырыныӊ технологиялары
  • Түрк болгаш даштыкы дылдарны өөредиринге ажыглаар интеллектуалдыг системалар болгаш технологиялар
  • Түрк дылдарда лингвистиктиг онтологиялар
  • Түрк дылдарны чаа интеллектуалдыг технологиялар тургузарынга ажыглаары

Конференцияныӊ ажыл-чорудулгазында пленарлыг болгаш секциялыг хуралдар, төгерик стол, программалыг системалар-биле таныштырылга болуру көрдүнүп турар.
Ажылдарны парлаарыныӊ техниктиг негелдерин конференцияныӊ Интернет четкизинде арнындан көрүп ап болур.
Конференцияга илеткээри-биле мооӊ мурнунда парлаттынмаан 8-15 арын хемчээлдиг статьялар болгаш 5 арын чедир кыска дыӊнадыгларны чорудуп болур.
Рецензиялаанныӊ түӊнелинде шилиттинген ажылдар конференцияныӊ материалдарыныӊ чыындызынга болгаш http://www.turklang.net деп конференцияныӊ сайтызынга парлаттынар.

Конференцияныӊ ажылчын дылдары

Конференцияныӊ ажылын англи, орус болгаш тыва дылдарга чорудар.
Презентацияларны англи дыл кырынга белеткээн турар ужурлуг.

“Computational Models in Turkic Language and Speech” семинар

Конференция үезинде “Computational Models in Turkic Language and Speech” деп ээлчеглиг семинар болуп эртер. Семинар англи дылга болур.
Семинарныӊ материалдарын CEUR Workshop Proceedings (сөөлүнде Scopus базазынче кирер) электроннуг библиотеказынга тускай чыынды кылдыр үндүрерин планнап турар.

Кол сагыыр ужурлуг үе кызыгаарлары:

Эртем ажылдарын долузу-биле сентябрьныӊ 1-ге чедир чорудар
Рецензия түӊнелдерин сентябрьныӊ 13-ке чедир дыӊнадыр
Конференцияныӊ программазын сентябрьныӊ 17-де парлап үндүрер
Конференцияныӊ болур үези сентябрьныӊ 21-23