TurkLang  
Түркі тілдерін компьютерлік өңдеуге арналған халықаралық конференция
"TurkLang"

TurkLang 2020. Презентациялар

 Ешреф Адалы
 Айнур Жумадиллиева
 Тілдегі салыстырулар
 Анна Владимировна Дыбо
 Алтай тілдеріндегі мәтіндерді грамматикалық жылтырату үшін әмбебап метатілдің қорын кеңейту мүмкіндіктері туралы
 Джавдет Шевкетович Сулейманов
 Айрат Рафизович Гатиатуллин
 Николай Аркадьевич Прокопьев
 «Түркі морфемасы» порталы туралы
 Айдар Фаилович Хусаинов
 Айрат Рафизович Гатиатуллин
 Джавдет Шевкетович Сулейманов
 Ринат Абрекович Гильмуллин
 Орыс және түркі тілдері арасында «TurkLang-7» машиналық аударма жүйелері кешенін құру жолында
 Жанибек Кожирбаев
 Жандос Есенбаев
 Машиналық аударма тәсілдерін қолдану арқылы қазақша мәтінді нормалау
 Валериан Павлович Желтов
 Павел Валерианович Желтов
 Логикалық программалау операциялары және оларды тілдік талдауға қолдану
 Валериан Павлович Желтов
 Павел Валерианович Желтов
 Морфологиялық және синтаксистік талдауға арналған символдық шешушілер
 Айдар Фаилович Хусаинов
  Аннотацияланған сөйлеу корпусын тарату құралы
 Аэлита Яковлевна Салчак
 Аржаана Борисовна Хертек
 Байлак Чашооловна Ооржак
 Валентина Сувановна Ондар
 Сергей Монгушевич Далаа
 «Түркология» ғылыми-білім беру орталығының корпус лингвистика және гуманитарлық ғылымдардағы ақпараттық технологиялар саласындағы қызметі
 Андрей Валерьевич Чемышев
 Агглютинативті тілдер корпусында мәліметтерді ұсыну ерекшеліктері
 Нилуфар Абдурахмонова
 Мирсаид Мирсидикович Арипов
 Абдусаид Муродович Норов
 Онтологиялық модельдерге арналған синтаксистік құрылымдар (өзбек тілі мысалында)
 Валериан Павлович Желтов
 Павел Валерианович Желтов
 Чуваш тілінен орыс тіліне машиналық аударма жүйесін дамыту
 Сабина Маммадзаде
 Әзірбайжан тілінің транслитерациясының ұлттық жүйесін дамыту
 Манзура Абдурашетовна Абжалова
 Тілдік сөйлемдердегі фразеологиялық бірліктерге тілдік талдаудың рөлі
 Мадехур Масхутович Аюпов
 Қостілді сөздіктерді бағдарламалық өңдеу арқылы түркі морфемалық порталының деректер қорын автоматты түрде толтыру
 Денис Михайлович Токмашев
 Корпус деректеріне негізделген телеут тіліндегі морфонологиялық вариация: мәселенің қойылымы
 Бахтиёр Ражабович Менглиев
 Шахло Мирджановна Хамроева
 Өзбек тілінің морфологиялық анализаторына арналған аффикстері модельдеу
 Муфтах Хамидович Хакимов
 Бабур Кадиров
 Кеңейтілетін енгізу тілі арқылы жасалған мәтінді талдау алгоритмдері
 Павел Сергеевич Панков
 Батыйгул Джумадыловна Баячорова
 Сонунбубу Женишбековна Карабаева
 Адамды басқарудың математикалық модельдері, жіктелуі және қолданылуы
 Чодураа Михайловна Монгуш
 Тува фольклоры шығармаларының авторының стилін анықтау үшін формалды ұғымдарды талдау әдістері
 Бану Жантуганкызы Ергеш
 Ережеге негізделген әлеуметтік желідегі пікірлерді талдау
 Алина Ильясовна Музафарова
 Дмитрий Артурович Минуллин
 Гафарова Вилюза Робертовна
 «Татарстан Республикасының электрондық білім беру» жүйесінің сабақты жоспарлау мәтіндерінің кластерлік талдауы
 Уалишер Ануарбекович Тукеев
 Толық ағылшын әліпбиімен қазақ латын әліпбиі